GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NƯỚC THẢI GIẤY TRẮNG

Nước thải Giấy trắng: 

– COD không cao (600-1000mg/l) nhưng chạy hoài không đạt.

– Nếu đạt và tái sử dụng để Sản xuất ngoài việc tiết kiệm nước sẽ tiết kiệm hóa chất tăng trắng.

=> Giải pháp hoàn thiện, giá trị đầu tư thấp, quản lý vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh sản phẩm…… Hotline: 0916.944.465 Ms. Linh

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NƯỚC THẢI GIẤY TRẮNG
Đánh Giá
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sản phẩm liên quan

Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật tài nguyên nước

NGHỊ ĐỊNH 201/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ ĐỊNH 201/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ ĐỊNH 201/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT […]

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM, Kế hoạch BVMT

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường… Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường… Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường… Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường… THÔNG TƯ  […]

Luật tài nguyên nước năm 2012

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tài nguyên nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Giải thích từ ngữ […]